Викладачі кафедри історії України взяли участь у втіленні до навчального процесу нового навчального плану, що передбачав при переході до триступеневої підготовки студентів (бакалавр – спеціаліст – магістр) значне збільшення як кількості, так і обсягу курсів, що їх читає кафедра. Зокрема обсяг годин на викладання історії України було кардинально збільшено. Нині кафедра забезпечує на денному та заочному відділеннях історичного факультету читання 9 курсів для магістрантів, 5 курсів для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», чотири загальні («Давня і середньовічна історія України», «Нова історія України», «Новітня історія України», «Історична географія») та 23 спеціальні курси для студентів спеціалізації, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Викладачі кафедри історії України забезпечують навчальний процес:

 1. за напрямом 6.020302 (бакалавр історії) з нормативної частини циклу дисциплін загально-професійної та практичної підготовки (Вступ до історичної науки, Історія України, Основи наукових досліджень, науковий студентський семінар, кваліфікаційна робота бакалаврів, комплексний державний іспит за напрямом «Історія», педагогічна та архівна практики, курсові роботи 1-3 курс), дисципліни вибіркової частини циклу дисциплін загально-професійної та спеціальної підготовки фахівців (Історична географія), циклу дисциплін вільного вибору студентів (Історіографія історії України, Історія українського козацтва, Історична географія України, Історія освіти і науки в Україні, Історія музейної справи в Україні, кафедральний спецпрактикум «Українська археографія», Джерела з історії України, Військова історія України, Соціально-економічний розвиток Південної України (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.), Економічна історія України, Історія національних меншин в Україні, Історія релігії та церкви в Україні, Етапи державності України, Дисидентський рух в Україні (друга половина 1950-х – 1980-ті рр.), Туристичне краєзнавство України, Історія політичних партій та громадських організацій в Україні (кінець ХІХ - ХХ ст.), Історія міжнародних зв’язків України, Політичні діячі України ХХ ст.);
 2. за спеціальністю 7.02030201 (спеціаліст історії) з нормативної частини циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців (педагогічна практика, переддипломна практика), дисципліни вибіркової частини циклу дисциплін вільного вибору навчального закладу (Історія туризму на півдні України) та циклу дисциплін самостійного вибору студентів (Історія української діаспори, Історія українського мистецтва, Історія політичної думки в Україні, кваліфікаційна робота спеціаліста);
 3. за спеціальністю 8.02030201 (магістр історії) з нормативної частини циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (Економічна історія та історія економічної думки в Україні), з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців (Актуальні проблеми вивчення та викладання історії України, Україна в світовому інтеграційному процесі, Національні процеси в Україні: історія і сучасність, Розвиток історіософської та методологічної думки в української історіографії, педагогічна (асистентська) практика у ВНЗ), циклу спеціальної професійної та науково-практичної підготовки (Національний архівний фонд України: формування та використання, курсова робота, кваліфікаційна робота магістра), дисципліни вибіркової частини (Християнство на півдні України, Українська складова спеціальних історичних дисциплін).

Кафедра забезпечує читання нормативного курсу «Історія України», який належить до нормативних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, на 32 спеціальностях майже у всіх підрозділах ОНУ імені І.І.Мечникова. Викладачами кафедри проводиться архівна та педагогічна практики для студентів, що навчаються за ОКР бакалавра; педагогічна та переддипломна практика для студентів, що навчаються за ОКР спеціаліста та магістерська практика – для студентів, що навчаються за ОКР магістра.

На кафедрі ведеться постійний діалог з приводу місця і призначення дисципліни «Історія України» в університетському навчанні як на історичному факультеті, так і інших підрозділах Університету. Серед постулатів новітніх дискусій особливого поширення набули такі:

 • Концептуальними засадами у викладанні історії України є допомога студентам, насамперед історичного факультету, у розумінні складності і неоднозначності історичного процесу на території сучасної України. Акцентування уваги на тому, що історія України не є історією лише українського етносу чи української державності. Сутність історії України сьогодні – усвідомити феномен формування сучасної політичної нації в Україні. Історія, виконуючи когнітивну функцію, протистоїть ідеологічним та іншим міфологемам і займається деконструкцією міфів, продукованих ідеологами політичних еліт (Хмарський В.М.)
 • Засадничими принципами у викладанні історії України є акцентуалізація уваги студентів до методологічного плюралізму у розумінні усіх дискусійних тем, передусім в історії ХХ ст. А також формування у студентів етики полеміки, використовуючи систему аргументації, яка базується не стільки на інтуїтивному відчутті минулого, а на раціональних аргументах, що підлягають верифікації (Вінцковський Т.С.).
 • Демонстрування студентам неможливості конструкції об’єктивної історії, і, отже, безпідставності закидів саме на адресу істориків України щодо переписування історії, «міфологізування» історії, адже будь-яке історичне знання є образом, що ґрунтується на зухвалому уявленні історика про пізнаваність минулого в межах сучасних історикові уявлень; суспільно-політичної мотивації праці істориків; важливості на всіх етапах історії ролі еліт, які вели за собою широкі верстви населення, адже від еліти, особистості видатних людей значною мірою залежала історія всіх без виключення народів світу; сприйняття історії України, виділення якої в окремий предмет є умовністю, яка залежить виключно від сучасної конфігурації кордонів, як частини всесвітньої історії (Музичко О.Є.).
 • Використання у викладацькій роботі принципів гуманізації і гуманітаризації навчально-виховного процесу, формування у студентів професійних знань, умінь і навичок, які б допомагали майбутнім фахівцям-історикам адекватно мислити в сучасних соціально-політичних і економічних умовах, самостійно формувати думки, визначати цілі, ставити завдання, вирішувати проблеми, активно діяти, відповідати за свої дії й одержані результати з метою допомогти студентській молоді зробити усвідомлений вибір шляху самореалізації у складному світі, що постійно змінюється. Акцентування уваги на цілісності й безперервності історичного процесу, мультикультурності історичної спадщини та необхідності толерантності до минулого, виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства, вказання на особливості «конструювання» історії й прагнення до пізнання історичної істини при неможливості її досягнення (Петровський Е.П.).

На кафедрі широко практикується проведення відкритих лекцій, відвідання і обговорення яких розглядається як важливий чинник оптимізації викладацької майстерності, лабораторія по обміну досвідом та засіб передачі досвіду молоді. Вдосконалення викладацької майстерності триває на кафедрі поряд з новими формами навчально-методичної роботи, зокрема, впровадженням інноваційних технологій.

 • ІІ курс

  Головчанська Т.

  Гордійчук А.

  Іваногло Д.

  Іволга В.

  Кришко Т.

  Колос В.

  Лупол І.

  Лотоцький Л.

  Майстренко Х.

  Мурижніков М.

  Перевертаний О.

  Погубко С.

  Попик А.

  Теравська О.