Бібліотека

Фонотека

Відеотека

Фотоархів

Карти

Інтернет-ресурси

Викладачі кафедри історії України взяли участь у втіленні до навчального процесу нового навчального плану, що передбачав при переході до триступеневої підготовки студентів (бакалавр – спеціаліст – магістр) значне збільшення як кількості, так і обсягу курсів, що їх читає кафедра. Зокрема обсяг годин на викладання історії України було кардинально збільшено. Нині кафедра забезпечує на денному та заочному відділеннях історичного факультету читання 9 курсів для магістрантів, 5 курсів для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», чотири загальні («Давня і середньовічна історія України», «Нова історія України», «Новітня історія України», «Історична географія») та 23 спеціальні курси для студентів спеціалізації, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр».

Викладачі кафедри історії України забезпечують навчальний процес:

 1. за напрямом 6.020302 (бакалавр історії) з нормативної частини циклу дисциплін загально-професійної та практичної підготовки (Вступ до історичної науки, Історія України, Основи наукових досліджень, науковий студентський семінар, кваліфікаційна робота бакалаврів, комплексний державний іспит за напрямом «Історія», педагогічна та архівна практики, курсові роботи 1-3 курс), дисципліни вибіркової частини циклу дисциплін загально-професійної та спеціальної підготовки фахівців (Історична географія), циклу дисциплін вільного вибору студентів (Історіографія історії України, Історія українського козацтва, Історична географія України, Історія освіти і науки в Україні, Історія музейної справи в Україні, кафедральний спецпрактикум «Українська археографія», Джерела з історії України, Військова історія України, Соціально-економічний розвиток Південної України (ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.), Економічна історія України, Історія національних меншин в Україні, Історія релігії та церкви в Україні, Етапи державності України, Дисидентський рух в Україні (друга половина 1950-х – 1980-ті рр.), Туристичне краєзнавство України, Історія політичних партій та громадських організацій в Україні (кінець ХІХ - ХХ ст.), Історія міжнародних зв’язків України, Політичні діячі України ХХ ст.);
 2. за спеціальністю 7.02030201 (спеціаліст історії) з нормативної частини циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців (педагогічна практика, переддипломна практика), дисципліни вибіркової частини циклу дисциплін вільного вибору навчального закладу (Історія туризму на півдні України) та циклу дисциплін самостійного вибору студентів (Історія української діаспори, Історія українського мистецтва, Історія політичної думки в Україні, кваліфікаційна робота спеціаліста);
 3. за спеціальністю 8.02030201 (магістр історії) з нормативної частини циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки (Економічна історія та історія економічної думки в Україні), з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки фахівців (Актуальні проблеми вивчення та викладання історії України, Україна в світовому інтеграційному процесі, Національні процеси в Україні: історія і сучасність, Розвиток історіософської та методологічної думки в української історіографії, педагогічна (асистентська) практика у ВНЗ), циклу спеціальної професійної та науково-практичної підготовки (Національний архівний фонд України: формування та використання, курсова робота, кваліфікаційна робота магістра), дисципліни вибіркової частини (Християнство на півдні України, Українська складова спеціальних історичних дисциплін).

Кафедра забезпечує читання нормативного курсу «Історія України», який належить до нормативних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу, на 32 спеціальностях майже у всіх підрозділах ОНУ імені І.І.Мечникова. Викладачами кафедри проводиться архівна та педагогічна практики для студентів, що навчаються за ОКР бакалавра; педагогічна та переддипломна практика для студентів, що навчаються за ОКР спеціаліста та магістерська практика – для студентів, що навчаються за ОКР магістра.

На кафедрі ведеться постійний діалог з приводу місця і призначення дисципліни «Історія України» в університетському навчанні як на історичному факультеті, так і інших підрозділах Університету. Серед постулатів новітніх дискусій особливого поширення набули такі:

 • Концептуальними засадами у викладанні історії України є допомога студентам, насамперед історичного факультету, у розумінні складності і неоднозначності історичного процесу на території сучасної України. Акцентування уваги на тому, що історія України не є історією лише українського етносу чи української державності. Сутність історії України сьогодні – усвідомити феномен формування сучасної політичної нації в Україні. Історія, виконуючи когнітивну функцію, протистоїть ідеологічним та іншим міфологемам і займається деконструкцією міфів, продукованих ідеологами політичних еліт (Хмарський В.М.)
 • Засадничими принципами у викладанні історії України є акцентуалізація уваги студентів до методологічного плюралізму у розумінні усіх дискусійних тем, передусім в історії ХХ ст. А також формування у студентів етики полеміки, використовуючи систему аргументації, яка базується не стільки на інтуїтивному відчутті минулого, а на раціональних аргументах, що підлягають верифікації (Вінцковський Т.С.).
 • Демонстрування студентам неможливості конструкції об’єктивної історії, і, отже, безпідставності закидів саме на адресу істориків України щодо переписування історії, «міфологізування» історії, адже будь-яке історичне знання є образом, що ґрунтується на зухвалому уявленні історика про пізнаваність минулого в межах сучасних історикові уявлень; суспільно-політичної мотивації праці істориків; важливості на всіх етапах історії ролі еліт, які вели за собою широкі верстви населення, адже від еліти, особистості видатних людей значною мірою залежала історія всіх без виключення народів світу; сприйняття історії України, виділення якої в окремий предмет є умовністю, яка залежить виключно від сучасної конфігурації кордонів, як частини всесвітньої історії (Музичко О.Є.).
 • Використання у викладацькій роботі принципів гуманізації і гуманітаризації навчально-виховного процесу, формування у студентів професійних знань, умінь і навичок, які б допомагали майбутнім фахівцям-історикам адекватно мислити в сучасних соціально-політичних і економічних умовах, самостійно формувати думки, визначати цілі, ставити завдання, вирішувати проблеми, активно діяти, відповідати за свої дії й одержані результати з метою допомогти студентській молоді зробити усвідомлений вибір шляху самореалізації у складному світі, що постійно змінюється. Акцентування уваги на цілісності й безперервності історичного процесу, мультикультурності історичної спадщини та необхідності толерантності до минулого, виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства, вказання на особливості «конструювання» історії й прагнення до пізнання історичної істини при неможливості її досягнення (Петровський Е.П.).

На кафедрі широко практикується проведення відкритих лекцій, відвідання і обговорення яких розглядається як важливий чинник оптимізації викладацької майстерності, лабораторія по обміну досвідом та засіб передачі досвіду молоді. Вдосконалення викладацької майстерності триває на кафедрі поряд з новими формами навчально-методичної роботи, зокрема, впровадженням інноваційних технологій.

 • ІІ курс

  Головчанська Т.

  Гордійчук А.

  Іваногло Д.

  Іволга В.

  Кришко Т.

  Колос В.

  Лупол І.

  Лотоцький Л.

  Майстренко Х.

  Мурижніков М.

  Перевертаний О.

  Погубко С.

  Попик А.

  Теравська О.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють позааудиторній співпраці зі студентами історичного факультету в цілому та спеціалізації зокрема.

У вересні традиційно проводиться презентація кафедри перед студентами першокурсниками.

Наприкінці календарного року проводиться День спеціалізації, на якому студенти разом з викладачами влаштовують святковий концерт та інтелектуальні змагання.

Під керівництвом доцента кафедри В.М.Полторака створене та успішно діє молодіжне об’єднання під назвою «ГУРТ», яке виходить далеко за кафедральні межі. Вони проводять щотижневі збори, обговорюючи різноманітні проблеми студентського й університетського життя. Напрямки діяльності ГУРТківців пов’язані з науковим дослідженням переломних моментів в історії України та Одеси (проведено дві конференцію, присвячену історії міфу броненосця «Потьомкін» та видана збірка) та топографічними студіями (проведення краєзнавчих подорожей і експедицій в південному регіоні – поїздки до міста Бендери і села Варниця, пов’язаних з життям гетьмана Івана Мазепи; до села Перешори, де народився відомий український громадський, політичний діяч, меценат Євген Чикаленко тощо).

У своїй науковій діяльності протягом останніх років колектив кафедри історії України розробляв дві комплексні наукові теми: у 2006-2010 р. – «Історія Південної України у національному та європейському контексті», а з 2011 р. – «Українське Причорномор’я в історичному та історіографічному контекстах» (керівник В.М.Хмарський). Загалом можна виділити чотири основні напрямки за якими працювали й працюють члени кафедри у новітній період своєї історії:

 1. Соціально-економічна історія Південної України кінця XVIII – початку ХХ ст.;
 2. Суспільно-політичні та культурні процеси у регіоні наприкінці ХІХ – ХХ ст.;
 3. Історія історичної науки на півдні України у ХІХ-ХХ ст.;
 4. Історія Одеського (Новоросійського) університету.

По першому напрямку плідно працюють О.А.Бачинська («Історія та розвиток українського козацтва на півдні України в кінці XVIII –ХІХ ст.»), Т.Г.Гончарук («Соціально-економічний розвиток Південної України (кінець XVIII – 1861 р.)»), Л.В.Новікова («Соціальні і національні групи на півдні України, XVIII-ХХ ст.»), Полторак В.М.(«Історія та розвиток козацтва у Причорномор’ї у ХVІІІ - початку ХХ ст.»).

Другий напрямок представляють Т.С.Вінцковський («Органи управління Центральної Ради на півдні України: історія становлення та місце в системі влади»), Н. М. Діанова («Науково-просвітницька діяльність вищого православного духовенства Південної України»), А.І.Мисечко («Зростання національного руху на Херсонщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»), Е.П.Петровський («Південь України в контексті радянських репресій ХХ століття: історичний, історіографічний та джерелознавчий аспект»).

Плідними є третій та четвертий напрямки, який репрезентують дослідження В.М.Хмарського («Історики Південної України в археографічному та суспільно-політичному вимірі (ХІХ-ХХ)»), Г.С.Левченко («Роль преси у розвитку регіональної історіографії у ХІХ – на початку ХХ ст.»), О.Є.Музичка («Історіографічний процес на півдні України у другій половині ХІХ - 30-х роках ХХ ст.»), Л.В.Новікової («Історичні дослідження півдня України і на півдні України (ХІХ-ХХ ст.)»), О.О.Синявської («Історія освітніх та наукових закладів на півдні України в ХІХ - на початку ХХ ст.»). Окрема увага приділяється історії Одеського (Новоросійського) університету, що особливо важливо з огляду включення ряду викладачів (професор В.М.Хмарський, доценти О.Є.Музичко, Л.В.Новікова, Є.П.Петровський, В.М.Полторак, О.О.Синявська) до проекту написання історії університету.

Особливо слід відзначити вихід першого тому енциклопедичного видання «Одеські історики (початок ХІХ – середина ХХ ст.)» (Одеса, 2009. 478 с.) (голова редакційної ради В.М.Литвин, члени редколегії Т.Г.Гончарук, О.Є.Музичко, В.М.Хмарський). Крім монографій, збірок, брошур викладачі кафедри опублікували понад 350 статей у вітчизняних журналах і збірках, а також іноземних виданнях у Брянську, Відні, Москві, Нью-Йорку, Ольштині, Ополє, Парижі.

Науковці кафедри є членами редколегій низки наукових видань і збірок: «Записки історичного факультету» (О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, В.М.Хмарський), «Історики Українського Причорномор’я» (О.Є.Музичко, Л.В.Новікова, відповідальний редактор В.М.Хмарський), «Матеріали звітної студентської наукової конференції історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова» (Т.С.Вінцковський, О.А.Бачинська), «Одіссос: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Т.С.Вінцковський, Т.Г.Гончарук, О.О.Синявська, В.М.Хмарський), «Чорноморська минувшина» (відповідальний редактор О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, відповідальний секретар Т.Г.Гончарук, А.І.Мисечко, Л.В.Новікова, В.М.Полторак), «Лукомор’я» (відповідальний секретар Т.Г.Гончарук) «Наукові вісники» Одеського державного економічного університету та Одеського державного екологічного університету (В.М.Хмарський).

За минулі роки науковий доробок викладачів кафедри пройшов апробацію на різноманітних наукових форумах, міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях (їх нараховується понад 130). Серед зарубіжних форумів відзначимо участь у конференціях з україністики в Іллінойському університеті (Урбана – Шампейн, США, В.М.Хмарський), з болгарістики, організованих Болгарською АН (Болгарія, Софія, О.А.Бачинська), українсько-румунська конференція «Нижньодунайський регіон в XV-ХХ ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації (Тульча, Румунія, О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, Л.В.Новікова), різноманітних російських (Москва, Санкт-Петербург) форумах (О.Є.Музичко).

У науковій роботі кафедри історії України задіяні студенти та аспіранти спеціальності «історія України». Щороку виходять друком біля 30 публікацій у фахових виданнях. Студенти та аспіранти беруть активну участь в міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, у тому числі: Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (м. Одеса, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр.), Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Дні науки історичного факультету» (м. Київ, 2011,2012, 2013 рр.), Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 2012, м. Сімферополь 2013 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Південь України у вітчизняній історії» (м. Одеса, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії ХХI століття» (м. Одеса, 2013 р.), Міжнародній науковій конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (м. Одеса, 2011, 2012, 2013 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Історія сучасний стан та перспективи дослідження» (м. Львів, 2012 р.), Міжнародній конференції молодих вчених «Каразінські читання» (історичні науки) (Харків, 2012, 2013 р.).

Активністю відзначається і участь студентів спеціалізації у різноманітних олімпіадах і наукових конкурсах з історії. У 2008 році студент Є.Джумига став стипендіатом молодіжної програми фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA". ¬У 2013 році магістрантка О.Феденко здобула друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з історії України в Миколаєві та перемогла в програмі Erasmus Mundus (BMU-MID образовательная программа ЕС) по навчанню в Universita' IUAV di Venezia (Італія, Венеція).

Міжнародна діяльність кафедри представлена зв’язками з науковцями Польщі, Румунії, Туреччини, Німеччини та інших країн, здобуттям ґрантів Канадського інституту українських студій, МФ «Відродження».

Серед зарубіжних форумів останніх років відзначимо участь у конференціях з україністики в Іллінойському університеті (Урбана – Шампейн, США), з болгарістики, організованих Болгарською АН (Болгарія, Софія), українсько-румунська конференція «Нижньодунайський регіон в XV-ХХ ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації (Тульча, Румунія), різноманітних російських (Москва, Санкт-Петербург) форумах та інших.

У вересні 2012 року кафедра була організатором міжнародної конференції «Польща, Україна та інші Причорноморські країни у воєнно-політичних конфліктах» за участі Pracownia Historii Wojskowosci Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne o. Opole, Instytut Bezpieczenstwa Stosunkow Miedzynarodowych DSW we Wroclawiu. Аспірантка Асанова У.К. взяла участь в Х Всесвітньому тюркському конгресі «XX Yy’in 20’li Yillarinda «CagdasMuzecilik» KonseptininHayataGecirilmesi» (Симферополь, вересень 2012 р.). Доцент Вінцковський Т.С. увійшов до складу закордонного і внесеного у міжнародну наукометричну базу наукового періодичного видання «Danubius» (Galati), а доцент Полторак В.М. взяв участь у роботі форуму представників внз та неурядових організацій придунайських країн з доповіддю про перспективи створення Дунайської університетської мережі (Сербія, Белград, лютий 2012).

У травні 2013 році яскравою сторінкою у міжнародній діяльності кафедри стала участь представників кафедри (завідувач В.М.Хмарський та студентка С.Захарія) у міжнародному проекті: історичний семінар «Репрезентація і функціонування історії в Україні та Німеччині» за проблемою «Пам'ять і пам'ятникова культура в демократичному суспільстві» (Німеччина, Гамбург, Гамбурзький університет). Викладачі кафедри взяли активну участь в організації та проведенні відповідного семінару для німецьких істориків на базі історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова у вересні 2013 р.

Результатом роботи над темами та індивідуальних пошуків викладачів кафедри історії України стали сотні публікацій, серед яких десятки монографій, брошур, упорядкованих збірок.

Монографії:
 • Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775-1828. Історико-документальний нарис. – Одеса: Гермес, 1994. – 124 с.
 • Бачинський А.Д. Буджацька заграва. Придунайські землі України в роки Великої Вітчизняної війни. – Одеса: Маяк, 1995. – 60 с.
 • Гончарук Т.Г. История Хаджибея (Одессы). 1415 – 1795 гг. Популярныйочерк. – Одеса: Астропринт, 1997. – 88 с.
 • Хмарський В.М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковский / Записки історичного факультету. Вип. 6 / Гол. ред. Станко В.Н. – Одеса, 1998. – 319 с.
 • Гончарук Т.Г., Гуцалюк С.Б. Українське козацтво і Хаджибей (Одеса) середина XVI ст. – 1794 рік. – Одеса, 1998. – 66 с.
 • Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо. 1828 – 1868 рр. (До 170-річчя заснування). – Одеса: Астропринт, 1998. – 232 с.
 • Гончарук Т.Г. З історії вивчення української економіки першої половини ХІХ ст. (Історіографічні нариси). – Одеса: Астропринт, 1999. – 152 с.
 • Вінцковський Т.С. Місцеві органи влади і управління Центральної Ради в Херсонській губернії (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – Дрогобич, 2002. – 167с.
 • Бачинська О.А. Українське населення придунайських земель XVIIІ – початок ХХ ст. (Заселення і економічне освоєння): Монографія. – Одеса: Астропринт, 2002. – 328 с.
 • Гончарук Т.Г. Григорій Потьомкін – гетьман українського козацтва: Науково-популярний нарис. – Одеса: Астропринт, 2002. – 144 с.
 • Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2002. – 400 с.
 • Синявська О.О. Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2003. – 116 с.
 • Гончарук Т.Г. Одеське порто-франко 1819 – 1859рр.: історія. – Одеса, 2005.
 • Музичко О. Історик Федір Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. – Одеса: Астропринт, 2005.
 • Музичко О.Є. Федір Іванович Леонтович (1833-1910). Бібліографічний покажчик. Одеса, 2005. – 149 с.
 • Сурай Ю.І.Преса в Україні у боротьбі політичних сил за армію і флот (1917 р.): Монографія. – Одеса: Астропринт, 2005. – 143 с.
 • Гончарук Т.Г. Транзит західноєвропейських товарів через Наддніпрянську Україну першої половини ХІХ ст. – Одеса: Астропринт, 2008. – 280с.
 • Бачинська О. Козацтво в “післякозацьку добу” українського історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.) /Олена Бачинська. – Одеса: Астропринт, 2009. – 256 с.+ 80 іл.
 • Вінцковський Т.С., Джумига Є., Мисечко А.І. Українські мілітарні формування в Одесі у добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – Одеса, 2010. – 153 с.
 • Діанова Н. М. Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIIІ – перша половина ХІХ ст.): [монографія] / Н. М. Діанова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 176 с.
 • Гончарук Т.Г. Кошовий отаман Петро Калнишевський та Хаджибей (Одеса). – Одеса: Фенікс, 2011. –192 с.
 • Музичко О.Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868 – 1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011. – 224 с.
 • Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр.: Монографія / Вінцковський Т.С., Музичко О.Є., Хмарський В.М. та ін. – Одеса: ТЕС, 2011. – 586 с.
 • Новікова Л.В. «Історіограф» Південної України А. Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності. - Одеса: «Одеський національний університет», 2012. – 464 с.
 • Бачинська О. Османські фортеці Буджака на межі ХVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад. Вucak vilayetinde Osmanl? kaleleri: garnizonlar?n yap?s? ve isleyisi (XVIІI. Yuzy?l sonu – XIX. Yuzy?l baslar?). – Одеса: Астропринт, 2013. – 168 с.
 • Гончарук Т. Демян Многогрішний. – Харків: Фоліо, 2012. – 119 с.
 • Вінцковський Т. Формування і діяльність органів влади Центральної Ради на півдні України. – Суми: ТОВ «Друк. дім «Папірус»»,2012. – 384 с.
 • Діанова Н. М. Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Одеса: Фенікс, 2012. – 319 с.
 • Вінцковський Т. С., Музичко О. Є. Іван Митрофанович Луценко (1863 – 1919): український націєтворець. – Київ: Гамазин, 2013. – 352 с.
Колективні монографії та наукові збірки:
 • Історія Хаджибея (Одеси) 1415 – 1795 рр. в документах / За ред. Т.Г. Гончарука. – Одеса: Астропринт, 2000. – 372 с.
 • Історія Одеського університету / Гол. ред. А.В. Сминтина. – О.: Астропринт, 2000. – 558 с. (Бачинський А.Д., Ващенко В.П., Першина З.В., Хмарский В.М., Щетников В.П. та ін.)
 • Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ - ХІХ століття / Автори-упоряд.: О.А.Бачинська, Л.М. Маленко, О.А. Прігарін, Р.І. Шиян. - Одеса: Друк, 2000. - 282 с.
 • Історія Одеси / Під ред. В.Н. Станко – Одеса: Друк, 2002. – 558 с. (Ващенко В.П., Першина З.В., Хмарский В.М., Щетников В.П. та ін.)
 • Щетников В.П. Подвиг Одессы. К 60-летию освобождения Одессы от фашистських захватчиков. – Одеса: КП ОГТ, 2004. – 232 с.
 • Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження) / Упоряд. В.М.Хмарський. – Одеса: Гермес, 2006. – 84 с.
 • Бачинська О. Козацтво в системах Російської і Турецької імперій // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т./ Ред. кол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.–Т.2.–С.303?362.
 • Одеса козацька. Наукові нариси. – Одеса: Фенікс, 2008. (Бачинська О.А., Гончарук Т.Г., Мисечко А.І., Новикова Л.В. у співавторстві)
 • Анатолій Діомидович Бачинський (1933-1995). До 75-річчя від дня народження (біографічні матеріали) / Відп. редактор випуску В.М.Хмарський. Упорядники: Бачинська О.А., Левченко Г.С., Новикова Л.В., Хмарський В.М. – Одеса: Сміл, 2008. – 215 с.
 • Голодний хліб. Голод 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С. С. Аргатюк, Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 400 с., 80 с. іл.
 • Одеські історики (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса, 2009. – 478 с. (голова редакційної ради В.М.Литвин, члени редколегії Т.Г.Гончарук, О.Є.Музичко, В.М.Хмарський).
 • Одеському національному університету імені І.І.Мечникова – 145: Лібрето напередодні славетного ювілею: [науково-популярний нарис] / О.Б.Дьомін, В.М.Хмарський. – Одеса: Астропринт, 2010. – 48 с.
 • Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – 800 с., вкл. 64 с.
 • Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси / НАН України. Інститут історії України. – К.: НВП “Видавництво “Наукова думка, НАН України“, 2010. – Кн. 1. – 735 с. // Розділ 3. Підрозділ. Окупаційний режим в губернаторстві “Трансністрія“. – С. 413-446. (Т.Вінцковський, В.Щетніков у співавторстві з Г. Кязимовою, М. Михайлуцою).
 • Розвиток православ’я на півдні України кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії): бібліографічний покажчик / ОНУ імені І. І. Мечникова; автор.-упоряд.: В. В. Самодурова, Н. М. Діанова, В. С. Кочмар; наук. ред. та автор вступ. ст. Н. М. Діанова; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 440 с.
 • Стрижевський А.І. Світлої пам’яті Івана Митрофановича Луценка [републікація спогадів 1922 року] / Упорядник, автор передмови, вcтупних статей та коментарів Олександр Музичко. – Одеса, 2011. – 100 с.
 • Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – 280 с., іл.
 • Історичний факультет. 2005-2010. – Одеса, 2011. – 29 с.
 • Євген Чикаленко в процесі українського націотворення. Збірник наукових праць. – Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. – 180 с.
 • Історик Євген Миколайович Щепкін (1860-1920): постать в контексті доби. Матеріали міжнар. наук. конференції «IV Історіографічні читання», присвячені 150-й річниці з дня народження професора Є.М.Щепкіна. Відп. ред. В.М.Хмарський, наук. ред. Т.М.Попова. – Одеса: ТЕС, 2012. – 210 с.